Rådmann i Flesberg Jon Gjæver Pedersen og prosjektleder for Flesberg skole 2019, Kristin Borander er svært fornøyde med Klimasats-midlene som nå er bevilget fra Miljødirektoratet.

Det nye skoleanlegget som skal bygges på Stevningsmogen har fått fem millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. I tillegg har direktoratet gitt 250.000 kroner til forprosjektet som skal utrede muligheten for å bygge svømmehall med sterkt klimafokus i tilknytning til skoleanlegget.

– Vi har høye miljøambisjoner for den nye skolen i Flesberg. Derfor er tildelingen veldig gøy og støtter opp om den jobben som gjøres, sier prosjektleder for Flesberg skole 2019, Kristin Borander i WSP Norge AS.

Borander sier at man tidlig i prosessen har innarbeidet grunnlaget for økt fokus på bruk av tre som byggemateriale samt klimavennlige løsninger med hensyn til de tekniske installasjonene i skolebygget og flerbrukshallen. Ambisjonen er 50 prosent klimagassreduksjon.

Til sammen 170 tiltak rundt om i Norge får tilskudd i 2017. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Fem millioner, er maksimalt tildelingsbeløp.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen ”Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene” – og se hvilke prosjekter som får støtte.

– Vi er veldig glade for disse midlene. Dette styrker finansieringen av prosjektet totalt sett, og bidrar til forsterket fokus på energieffektive og klimavennlige løsninger for skolen og flerbrukshallen. Dette viser også at statlige myndigheter har tro på vår måte å bygge fremtidens skole på, sier rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune.

Ny Flesberg skole og flerbrukshall skal stå ferdig til skolestart høsten 2019. Det er foreløpig ikke avklart om det skal bygges en svømmehall i tilknytning til prosjektet. Avgjørelsen rundt dette vil trolig skje i løpet av 2017.