Etter kommunestyrets enstemmige vedtak om finansiering av skole- og hallprosjektet 15. desember har årets første måneder blitt benyttet til formell oppstart av prosjektet og aktiv brukermedvirkning for Flesberg skole 2019. 

Parallelt med de første interne rundene med brukermedvirkning har prosjektledelsen (WSP) sammen med Kongsberg kommunale eiendom (KKE) gjennomført en kvalitetssikring av det opprinnelige skisseprosjektet.

Samtidig med at brukergruppene av anlegget har bidratt aktivt i januar og februar, har også prosjektledelsen gjennomført en vurdering og kvalitetssikring av skisseprosjektet som tidligere er utarbeidet. Anbefalingen fra dette arbeidet har vært at man bør bearbeide og tilpasse prosjektet mer til de kvalitetskriteriene som er ønsket av kommunen.

Evalueringen av pedagogisk funksjonalitet og arealprogram har avdekket et behov for endringer for å møte dagens krav til skolebygg. I tillegg må også byggets utforming tilpasses kommunens målsettinger innen energi- og miljøytelser, samt tilpasses de nye politiske føringene om bruk av massivtre og trekonstruksjon.

Innspill fra brukere i forhold til hva som er mulig å realisere innenfor opprinnelig område for regulering har gjort at man bør frigjøre seg fra det opprinnelige skisseprosjektet for å kunne optimalisere forhold som for eksempel parkering, og skiløyper inne på området.

Samspill
Det er anbefalt å velge en gjennomføringsmodell av typen samspill/utvikling med totalentreprise i gjennomføring for den videre prosessen. Basert på anbefalingene har kommunen gitt KKE og prosjektledelsen frihet til å få en best mulig løsning ut fra dagens forutsetninger innenfor de fysiske og økonomiske rammer som er gitt i kommunens budsjett og i bestillingsbrevet til KKE.

Dette betyr i praksis at man fremover i prosjektet ikke skal være låst i forhold til de skissene som ble laget i skisseprosjektet. Det innebærer for eksempel at byggehøyder kan endres, og at man kan vende på bygningene for å få best mulig lysforhold for både elever  og best mulig tilfang av solenergi. Ved å fristille seg fra tidligere skisser, kan man utnytte arealet annerledes slik at parkeringsbehov løses bedre, vi ivaretar skiløyper på området og får til et best mulig uteområde.

Reguleringsplan
Reguleringsplan er annonsert og varslet. Denne er fortsatt avgrenset til det området kommunen selv eier på Stevningsmogen. Arbeidet er nå satt på vent til nye skisser for anlegget er på plass. Det betyr at man foreløpig ikke går videre med det forslaget til arealbruk som først var utarbeidet.

Prekvalifisering leverandører
Prosjektet ble kunngjort på Doffin 1. mars 2017 – med frist for å levere forespørsel om deltakelse i konkurransen (prekvalifisering) innen 18. april 2017. Deretter vil det bli en evaluering av oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og utsendelse av invitasjon for å komme med tilbud.

For å se den planlagte fremdriften videre i prosjektet, viser vi til fanen «Tidsplan» på denne nettsiden.